Το έργο Ψηφιακό Τοπίο συμμετέχει στην Ετήσια Συνάντηση DARIAH 2023 που διοργανώνεται στη Βουδαπέστη στις 6-9 Ιουνίου, με την αναρτημένη παρουσίαση (πόστερ) “The ‘Digital Landscape in Greece’ Web Survey”.

Οι συνεργάτες της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και του έργου Ψηφιακό Τοπίο, Μαρία Ηλβανίδου (Ε.Κ. Αθηνά), Βίκη Ντρίτσου (Ε.Κ. Αθηνά), Μαρία Γαβριηλίδου (Ε.Κ. Αθηνά), Κανέλλα Πουλή (Ε.Κ. Αθηνά), Γιώργος Τζεδόπουλος (Ακαδημία Αθηνών) και Ηράκλειτος Σουγιουτζόγλου (Ακαδημία Αθηνών) θα παρουσιάσουν στην Ετήσια Συνάντηση του DARIAH 2023 πόστερ με θέμα “The ‘Digital Landscape in Greece’ Web Survey”.

Το πόστερ έχει ως στόχο να αναδείξει ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας του Ψηφιακού Τοπίου σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις στις πρακτικές ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα. Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Τοπίο το διάστημα Οκτώβριος 2022-Φεβρουάριος 2023. Στο πόστερ παρουσιάζονται ορισμένα προκαταρκτικά αποτελέσματα, εστιάζοντας κυρίως στον αντίκτυπο της πανδημίας στις εν λόγω πρακτικές και στις προσδοκίες των συμμετεχόντων από τις Ερευνητικές Υποδομές.

Το πόστερ είναι ελεύθερα προσβάσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του αποθετηρίου Zenodo.

Η εργασία υλοποιήθηκε  με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN» (Αριθμός Έργου:7982)