ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ clarin:el;

Το clarin:el είναι μια μόνιμη και σταθερή υποδομή όπου ο ερευνητής έχει πρόσβαση σε ψηφιακούς γλωσσικούς πόρους και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Η υποδομή clarin:el είναι το ελληνικό σκέλος της ευρωπαϊκής υποδομής CLARIN, ενός πανευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών μέσω του οποίου συγκεντρώνονται, τεκμηριώνονται, συντηρούνται και διατίθενται  γλωσσικοί πόροι, τεχνολογίες και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Η Ελλάδα έγινε μέλος του CLARIN ERIC τον Φεβρουάριο 2015.

i

Γλωσσικοί πόροι

Στο clarin:el θα βρείτε ψηφιακούς πόρους γλωσσικού μονόγλωσσου ή πολύγλωσσου περιεχομένου, λεξικά, θησαυρούς κ.λπ.

Γλωσσικά εργαλεία και υπηρεσίες

Στο clarin:el θα βρείτε εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής τεχνολογίας, όπως μορφοσυντακτικούς και σημασιολογικούς αναλυτές, εργαλεία εξαγωγής ορολογίας από κείμενα, εργαλεία στατιστικής ανάλυσης κειμένων κ.λπ.
|

Μεταδεδομένα

Στο clarin:el  θα βρείτε μεταδεδομένα τεκμηρίωσης για όλους τους πόρους που διατίθενται μέσω της υποδομής.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ CLARIN:EL;

R
Υποστήριξη κάθε ερευνητικής δραστηριότητας που βασίζεται σε γλωσσικό υλικό (ανεξαρτήτως επιστημονικού αντικειμένου).
R
Aνοιχτή πρόσβαση στην υποδομή για τους ερευνητές όλων των επιστημών.
R
Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς πόρους και εργαλεία, μέσω της διασύνδεσης με την ευρωπαϊκή υποδομή.
R
Τεχνική υποστήριξη στα μέλη της σχετικά με τη δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση του αποθετηρίου τους και την τεκμηρίωση των πόρων τους σύμφωνα με το κοινό σχήμα μεταδεδομένων.
R
Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την ερευνητική υποδομή και τις λειτουργίες της, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση της γλωσσικής τεχνολογίας στην ερευνητική και την εκπαιδευτική διαδικασία.
R
Ανάπτυξη και βελτίωση των προτύπων για τους γλωσσικούς πόρους.
R
Προώθηση των ανοιχτών δεδομένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ CLARIN:EL

Το δίκτυο clarin:el είναι το δίκτυο των φορέων που συνεργάζονται για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την υποστήριξη της ερευνητικής υποδομής clarin:el, μέσω της οποίας τεκμηριώνονται, διασυνδέονται και διαμοιράζονται στην ερευνητική κοινότητα γλωσσικοί πόροι, τεχνολογίες και υπηρεσίες. Η υποδομή clarin:el λειτουργεί ως ένα κατανεμημένο δίκτυο αποθετηρίων, με έναν κεντρικό συσσωρευτή και τοπικά αποθετήρια. Ο κεντρικός συσσωρευτής λειτουργεί υπό την ευθύνη του φορέα-συντονιστή του δικτύου (ΕΚ “Αθηνά”), συγκεντρώνει τις περιγραφές (μεταδεδομένα) όλων των πόρων και υπηρεσιών από τα τοπικά αποθετήρια που ενοποιούνται σε έναν κεντρικό κατάλογο και παρέχει υπηρεσίες προς τους χρήστες. Τα τοπικά αποθετήρια είναι οι κόμβοι του δικτύου και είναι δύο ειδών: ιδρυματικά αποθετήρια και αποθετήριο φιλοξενούμενων πόρων. Κάθε φορέας-μέλος του δικτύου έχει το δικό του ιδρυματικό αποθετήριο, στο οποίο αποθηκεύει τους πόρους και τις υπηρεσίες του. Στο αποθετήριο φιλοξενούμενων πόρων αποθηκεύονται πόροι και υπηρεσίες που παρέχονται στην υποδομή από φορείς που δεν επιθυμούν να έχουν το δικό τους αποθετήριο, καθώς και από ιδιώτες που θέλουν να διαθέσουν γλωσσικούς πόρους μέσω της υποδομής clarin:el.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
στο clarin:el

Η πρόσβαση στην ερευνητική υποδομή clarin:el είναι ελεύθερη για όλους τους φορείς και ιδιώτες που ασχολούνται με τη γλωσσική τεχνολογία, τους γλωσσικούς πόρους και τη μελέτη της γλώσσας, για τους ερευνητές όλων των επιστημών που επιθυμούν να διεξαγάγουν την έρευνά τους σε γλωσσικό υλικό αξιοποιώντας τους διατιθέμενους ψηφιακούς πόρους και τα εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας, αλλά και για το ευρύ κοινό. Όλα τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους. Οι πόροι, τα εργαλεία και οι υπηρεσίες διατίθενται με άδεια χρήσης η οποία καθορίζεται από τον εκάστοτε πάροχο.