Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ είναι η ελληνική εθνική ερευνητική υποδομή για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες. Η υποδομή υποστηρίζει τις ελληνικές επιστημονικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών και συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας με χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας, διευρύνει το πεδίο έρευνας μέσω της διασύνδεσης κατανεμημένων ψηφιακών πόρων διαφόρων ειδών, προάγει την πρόσβαση, χρήση, δημιουργία και μακροπρόθεσμη διατήρηση ερευνητικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή και υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων, μεθόδων και πρακτικών εργασίας μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων.