Η νέα πρωτοβουλία του DARIAH-EU, το OpenMethods, είναι μια καινοτόμος προσέγγιση τύπου “metablog”, η οποία προβάλλει, μέσα από μία εξειδικευμένη πλατφόρμα, πολύτιμο πολυγλωσσικό και πολυεπιστημονικό περιεχομένο ανοικτής πρόσβασης, που αφορά ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες. Οι επιμελητές επιλέγουν, επιμελούνται και κατηγοριοποιούν το περιεχόμενο που προτείνουν οι εθελοντές της κοινότητας χρησιμοποιώντας την ταξινομία TaDiRAH. Επίσης διεξάγουν έλεγχο ποιότητας προκειμένου να καταστήσουν πιο εύκολο τον εντοπισμό ενδιαφερόντων υψηλής ποιότητας πόρων εντός του metablog “OpenMethods“. Η συλλογή και η επιμέλεια πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές, τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα DH συμβάλλει στη μεταφορά της γνώσης και επιταχύνει την ενδυνάμωση της ερευνητικής κοινότητας.