Η εμβληματική δράση του ΕΛΙΔΕΚ “Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN”, που συντονίζεται από το ΕΚ Αθηνά με εταίρο την Ακαδημία Αθηνών, είναι στον αέρα!

Ο τρόπος εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μετασχηματίζεται στην ψηφιακή εποχή. Η εθνική υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και οι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές DARIAH και CLARIN διευκολύνουν το μετασχηματισμό αυτό στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντίστοιχα. Η νέα συνθήκη της πρόσφατης πανδημίας, όπως δείχνουν ορισμένες πρώτες ερευνητικές πρωτοβουλίες, επιταχύνει τις διαδικασίες και η ετοιμότητα για την αποδοχή ψηφιακών πρακτικών εργασίας φαίνεται να αυξάνεται. Αυξάνεται, ωστόσο, και η ανάγκη να εμβαθύνουμε στη φύση των ψηφιακών μεθόδων και πρακτικών και στις επιπτώσεις τους στην έρευνα. Το έργο “Ψηφιακό Τοπίο” έρχεται να μελετήσει αυτό ακριβώς το νέο αναδυόμενο τοπίο.
Η νέα εμβληματική δράση έχει ως στόχο την αποτύπωση των ψηφιακών πρακτικών εργασίας και του αντίκτυπου της πανδημίας στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες και να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά για το μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί ειδικό ερωτηματολόγιο διαθέσιμο μέσω του ιστοτόπου, ενώ  προγραμματίζεται και η διενέργεια στοχευμένων focus groups για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον, το έργο σκοπεύει να συμβάλει στη συστηματοποίηση και τυποποίηση των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με την επέκταση και ανάπτυξη των σχετικών βάσεων γνώσης και οντολογιών, και να προωθήσει τη χρήση προτύπων και σχημάτων μεταδεδομένων.
Το “Ψηφιακό Τοπίο” αξιοποιεί και υποστηρίζει τις λειτουργίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και των συνιστωσών της, DARIAH-GR και CLARIN:EL, και θέτει τις βάσεις για το σχεδιασμό της μετα-Covid εποχής, προσδιορίζοντας και αναλύοντας τις τρέχουσες αλλά και τις αναδυόμενες ανάγκες και τάσεις στην έρευνα στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα. Μέσω της εμβληματικής αυτής δράσης εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και πόρους που παρέχονται από την Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και η σύνδεση των εθνικών ερευνητικών υποδομών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, CLARIN και DARIAH, προς όφελος των ερευνητικών κοινοτήτων σε Ελλάδα και Ευρώπη.