Πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2018 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», που συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», με τη συμμετοχή όλων των εταίρων και αντικείμενο τη λεπτομερή επεξεργασία του προγράμματος εργασίας του έργου και τη συγκρότηση ομάδων εργασίας.

Η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δημιουργείται από την ένωση των προϋπαρχουσών υποδομών clarin:el, Εθνικού Δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας, και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, Εθνικού Δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, οι οποίες και συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές ESFRI CLARIN ERIC και DARIAH ERIC. Συγκροτώντας έναν ενιαίο εικονικό χώρο εργασίας, ο οποίος θα προσφέρει πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους, εργαλεία επιμέλειας και επεξεργασίας των πόρων,

καλές πρακτικές και υποστήριξη, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα επιτρέψει στις ελληνικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και σε παραγωγικούς συντελεστές της επικοινωνίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, να πραγματοποιήσουν τις δημιουργικές δραστηριότητές τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος, καθώς επίσης να επιχειρήσουν δράσεις που μόνο η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθιστά δυνατές.

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των υπηρεσιών των clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, αποφυγής επαναλήψεων και προώθησης σε διάφορες κατηγορίες χρηστών με βασική αρχή την προώθηση των ανοικτών δεδομένων και υπηρεσιών. Επίσης θα συνεχίσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές υποδομές CLARIN ERIC και DARIAH ERIC.